Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện
281 Thủ tục 13: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu giai đoạn thực hiện đầu tư (Xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá) (Chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) (TTHC Mức độ 2) - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện- Cơ quan trực tiếp thực hiện thẩm định: Phòng Tài chính-Kế hoạch.
282 + Nội dung hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện phù hợp với nội dung hoạt động của hợp tác xã Phòng Tài chính – Kế hoạch
283 Thủ tục 10: Thu hồi GCN ĐKKD của HTX trường hợp giải thể bắt buộc (TTHC Mức độ 1) Phòng Tài chính – Kế hoạch
284 Thủ tục 8: Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã hợp nhất (TTHC Mức độ 2) Phòng Tài chính – Kế hoạch
285 Thủ tục 14: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu giai đoạn thực hiện dự án (Xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá) (Chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) (TTHC Mức độ 2) - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện. - Cơ quan trực tiếp thực hiện thẩm định: Phòng Tài chính-Kế hoạch.
286 Thủ tục 7: Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã sát nhập (TTHC Mức độ 2 Phòng Tài chính – Kế hoạch
287 Thủ tục 1: Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (TTHC Mức độ 2) Phòng Tài chính – Kế hoạch
288 Thủ tục 2: Cấp Giấy chứng nhận thành lập chi nhánh, VP đại diện Hợp tác xã (TTHC Mức độ 2) Phòng Tài chính – Kế hoạch
289 Thủ tục 9: Giải thể hợp tác xã tự nguyện (TTHC Mức độ 1) Phòng Tài chính – Kế hoạch
290 Thủ tục 5: Thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã (TTHC Mức độ 1) Phòng Tài chính – Kế hoạch

Hiển thị 281 - 290 của 343 kết quả.
của 35