Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện
11 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Phòng Nội vụ

12 Thủ tục hội tự giải thể

Phòng Nội vụ

13 Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Phòng Nội vụ

14 Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội

Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện

15 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện

16 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Phòng Nội vụ

17 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

Phòng Nội vụ

18 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

Phòng Nội vụ

19 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

Phòng Nội vụ

20 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

Phòng Nội vụ


Hiển thị 11 - 20 của 343 kết quả.
của 35