Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

Phòng Nội vụ

2 Thủ tục hội tự giải thể

Phòng Nội vụ

3 Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Phòng Nội vụ

4 Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội

Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện

5 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện

6 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Phòng Nội vụ

7 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

Phòng Nội vụ

8 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

Phòng Nội vụ

9 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

Phòng Nội vụ

10 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

Phòng Nội vụ


Hiển thị 1 - 10 của 343 kết quả.
của 35