NGƯỜI THANH OAI XA QUÊ

 • ĐOÀN KẾT, KỶ CƯƠNG, SÁNG TẠO, ĐỔI MỚI, QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH THẮNG LỢI MỌI NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG

  Ngày đăng: 08:40 05/02/2022 | Lượt xem: 696

     Năm 2021 là năm đầu tiên huyện Thanh Oai triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025, cũng là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Với khát vọng đổi mới, sáng tạo, biến thách thức thành cơ hội, trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng mối đoàn kết, kêu gọi sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

  Xem chi tiết
 • LÀM TỐT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, KHÔNG NGỪNG ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND HUYỆN GÓP PHẦN THỰC HIỆN TỐT CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA HUYỆN

  Ngày đăng: 10:39 04/02/2022 | Lượt xem: 843

     Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn của đại dịch Covid-19 nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thanh Oai đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, quyết tâm vượt qua những khó khăn, thử thách thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid19, thực hiện tốt “ Mục tiêu kép ” vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội. Quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng, không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động ủa HĐND huyện  góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của huyện năm 2021.  

  Xem chi tiết
 • Thanh Oai vững bước trên đường đổi mới

  Ngày đăng: 10:24 04/02/2022 | Lượt xem: 880

     Năm 2021, với sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự cố gắng của doanh nghiệp, sự đồng thuận của Nhân dân, Thanh Oai đã cơ bản kiểm soát tốt dịch Covid-19, nỗ lực khôi phục sản xuất, tăng trưởng kinh tế. Nhờ đó, diện mạo kinh tế - xã hội của huyện chuyển biến tích cực, đời sống của Nhân dân được nâng lên rõ rệt. Đây là tiền đề vững chắc để Thanh Oai tiếp tục đạt mục tiêu huyện nông thôn mới nâng cao, phấn đấu trở thành quận sau năm 2025.

  Xem chi tiết
 • ĐỔI MỚI MẠNH MẼ NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG THEO HƯỚNG CHỦ ĐỘNG, THIẾT THỰC, KỊP THỜI VÀ HIỆU QUẢ

  Ngày đăng: 10:19 04/02/2022 | Lượt xem: 933

     Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định: “Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ…tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả...”. Đây thật sự là một nhiệm vụ quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng mà Đảng ta giao trọng trách chính cho đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo phải luôn đi trước, đi trong và đi sau để định hướng, giáo dục chính trị tư tưởng, cổ vũ hành động, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

  Xem chi tiết
 • ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN, ĐỒNG BỘ, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CÁN BỘ VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỰC TIỄN

  Ngày đăng: 10:15 04/02/2022 | Lượt xem: 863

      Thấu hiểu sâu sắc lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Nhận thức rõ vị trí đặc biệt quan trọng của công tác cán bộ đối với sự phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng và chính quyền của huyện. Trong năm 2021, Ban Tổ chức Huyện ủy đã làm tốt công tác tham mưu Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện nhiều giải pháp đổi mới toàn diện, đồng bộ, hiệu quả trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ phù hợp với thực tiễn, góp phần quan trọng vào việc củng cố, phát triển đội ngũ cán bộ, ổn định tư tưởng, thống nhất nhận thức và hành động trong công tác cán bộ từ huyện đến cơ sở và đạt những kết quả nổi bật như sau:

  Xem chi tiết
 • CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT GÓP PHẦN GIỮ VỮNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG, TĂNG CƯỜNG ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT TRONG ĐẢNG

  Ngày đăng: 09:51 03/02/2022 | Lượt xem: 920

   Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, cùng với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát coi đây là một trong những chức năng lãnh đạo quan trọng của Đảng. Thực hiện nhiệm vụ, phương hướng trọng tâm của cả nhiệm kỳ Đại hội XIII và những năm tiếp theo để “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp nói chung và Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thanh Oai nói riêng đã có nhiều đổi mới, nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, với chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng lên, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

  Xem chi tiết
 • PHÁT HUY HIỆU QUẢ CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG VÀ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC, GÓP PHẦN XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN

  Ngày đăng: 09:47 03/02/2022 | Lượt xem: 912

   Năm 2021 khép lại, chúng ta có dịp cùng nhau nhìn lại những kết quả đã đạt được. Là năm có ý nghĩa quan trọng, diễn ra cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp và nhiều sự kiện chính trị, xã hội quan trọng, nhiều ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, Thủ đô và huyện. Trong những tháng ngày giãn cách xã hội do dịch Covid 19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống an sinh xã hội của người dân và sự phát triển kinh tế xã hội của toàn huyện. Song với nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị cùng toàn thể Nhân dân, đến nay chúng ta đang dần thích nghi với nhịp sống bình thường mới. Trong bối cảnh đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên các cấp trong huyện đã phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết Nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xây dựng nông thôn mới; tham gia vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền… Đặc biệt, hệ thống Mặt trận các cấp đã phát huy hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước góp phần xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh.

  Xem chi tiết
 • NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN GÓP PHẦN TĂNG CƯỜNG, CỦNG CỐ MỐI QUAN HỆ MẬT THIẾT GIỮA ĐẢNG VỚI NHÂN DÂN

  Ngày đăng: 10:46 02/02/2022 | Lượt xem: 940

   Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn quán triệt quan điểm “dân là gốc”, Nhân dân vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu, động lực của cách mạng. Công tác Dân vận là mạch nối duy trì mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân để thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, phát triển đất nước.

  Xem chi tiết
 • PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH OAI

  Ngày đăng: 10:42 02/02/2022 | Lượt xem: 928

     Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Thanh Oai vẫn duy trì phát triển kinh tế nông nghiệp và giữ mức độ tăng trưởng khá, được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020. Đây là động lực, nền tảng quan trọng để Nhân dân và cán bộ huyện Thanh Oai tiếp tục nỗ lực hoàn thành mục xây dựng huyện nông thôn nâng cao trong những năm tiếp theo.

  Xem chi tiết
 • Công an huyện Thanh Oai nguyện xứng đáng là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, chính quyền, Nhân dân

  Ngày đăng: 10:37 02/02/2022 | Lượt xem: 1005

   Công an Nhân dân Việt Nam ra đời trong Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945, được Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu lãnh đạo, tổ chức, giáo dục, rèn luyện, được Nhân dân ủng hộ, giúp đỡ, tin cậy, trở thành lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

  Xem chi tiết
Hiển thị 1 - 10 của 74 kết quả.
của 8