KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) huyện Thanh Oai năm 2024
Ngày đăng 04/07/2024 | 14:32  | Lượt xem: 42

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) huyện Thanh Oai năm 2024

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) huyện Thanh Oai năm 2024

CHi tiết Kế hoạch xem tại đây

THỜI TIẾT