ủy ban nhân dân

  • Giới thiệu về UBND huyện Thanh Oai

    Ngày đăng: 09:11 13/04/2018 | Lượt xem: 324

      Ủy ban nhân dân huyện do Hội đồng nhân dân huyện bầu, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân huyện, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân trên địa bàn huyện, Hội đồng nhân dân huyện và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên. Ủy ban nhân dân huyện gồm Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 14 Ủy viên. Ủy ban nhân dân huyện gồm 12 phòng chuyên môn. Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND huyện, được quy định rõ tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 như sau:  1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5 và 6 Điều 47 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện. 2. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện. 3. Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền và địa giới hành chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 4. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền. 5. Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện.

    Xem chi tiết
Hiển thị 1 kết quả.