Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện
11 Cấp mới giấy phép kinh doanh Karaoke (TTHC Mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

12 Đăng ký hoạt động Thư viện cấp huyện (TTHC Mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

13 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 cho đến dưới 2000 bản (TTHC Mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

14 Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.(TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

15 Thành lập Thư viện cấp huyện (TTHC Mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

16 Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.(TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

17 Báo cáo việc thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (TTHC mức độ 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

18 Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

19 Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

20 Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo.(TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã


Hiển thị 11 - 20 của 228 kết quả.
của 23