Danh sách thủ tục hành chính

Chi tiết thủ tục hành chính
Thủ tục Tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến (TTHC mức độ 2)
Trình tự thực hiện
- Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ các TTHC lĩnh vực Quản lý nhà nước về Thi đua, khen thưởng thuộc UBND cấp huyện.
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ viết giấy hẹn trả kết quả nếu hồ sơ hợp lệ.
- Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn
+ Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND huyện, đơn vị có thẩm quyền thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen theo quy định
+ Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), đơn vị có thẩm quyền thông báo đến các đơn vị trình khen biết.
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ
- Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng;
- Biên bản họp bình xét thi đua của cấp trình khen
- Bản tóm tắt thành tích của cá nhân trong đó ghi rõ hành động, thành tích, công trạng để đề nghị khen thưởng
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Cơ quan thực hiện

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Kết quả thực hiện

Quyết định của Chủ tịch UBND huyện tặng Danh hiệu

Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Theo mẫu số 2 kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ

Yêu cầu

 Chủ thể là Cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng

Cơ sở pháp lý
- Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi,  bổ sung một số điều của luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013.
- Nghị định 42/2010/NĐ-CP, ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.
- Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013..
- Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ; Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.
In bài viết Email bài viết