Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện
11 Xác nhận, xác nhận lại đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (Mức độ 2)

Phòng Tài nguyên và Môi trường

12 Đăng ký và xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản (Mức độ 2)

Phòng Tài nguyên và Môi trường

13 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh (Mức độ 2)

Phòng Tài nguyên và Môi trường

14 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản (Mức độ 2)

Phòng Tư pháp

15 Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (Mức độ 2)

Phòng Tư pháp

16 Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường (Mức độ 2)

Phòng Tư pháp

17 Thủ tục chi trả tiền bồi thường (Mức độ 2)

Phòng Tư pháp

18 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp (Mức độ 2)

Phòng Tư pháp

19 Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường (Mức độ 2)

Phòng Tư pháp

20 Công nhận báo cáo viên pháp luật

Phòng Tư pháp


Hiển thị 11 - 20 của 241 kết quả.
của 25