Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện
11 Thủ tục 2.2: Chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà đã được cấp Giấy chứng nhận.

*. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện;

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã, Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Ban Chỉ huy quân sự, Công an, Chi cục thuế cấp huyện.

12 Thủ tục 11: Thành lập trường THCS dân lập, tư thục (TTHC mức 1)

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD & ĐT.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội Vụ, UBND phường (nơi trường đặt địa điểm)

13 Thủ tục 1: Cấp mới giấy phép kinh doanh Karaoke (TTHC Mức độ 1)

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng HĐND và UBND, UBND cấp xã

14 Thủ tục 7: Đình chỉ hoạt động trường tiểu học tư thục (TTHC mức 1)

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT

15 Thủ tục 11: Thành lập trường THCS dân lập, tư thục (TTHC mức 1)

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD & ĐT.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội Vụ, UBND phường (nơi trường đặt địa điểm)

16 Thủ tục 14: Giải thể trường THCS dân lập, tư thục (TTHC mức 1)

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD & ĐT.

17 Thủ tục 6: Thành lập trường tiểu học dân lập tư thục (TTHC mức 1)

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT.

- Các cơ quan phối hợp thực hiện: Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND phường (nơi trường đặt địa điểm)

18 Thủ tục 17: Đình chỉ trung tâm học tập cộng đồng. (TTHC mức 1)

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện .

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT .

19 Thủ tục 13: Sáp nhập, chia tách trường THCS dân lập, tư thục (TTHC mức 1)

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD & ĐT.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ.

20 Thủ tục 10: Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học. (TTHC mức 1)

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã - Cơ quan phối hợp: Phòng GD&ĐT cấp huyện


Hiển thị 11 - 20 của 250 kết quả.
của 25