Danh sách thủ tục hành chính

Chi tiết thủ tục hành chính
Thủ tục Thủ tục 4: Thủ tục: Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ.
Trình tự thực hiện

*. Trình tự thực hiện:

* Đối với tổ chức, cá nhân:

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính của UBND cấp huyện.

- Lấy phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC.

* Đối với Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính của UBND cấp quận:

- Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân;

- Trả Phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

 

Cách thức thực hiện

Cách thức thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính của UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ của đơn vị đo đạc (Theo mẫu)

- Bản sao các tài liệu và hồ sơ đất đai của chủ sử dụng đất;

- 05 bộ bản đồ và 01 đĩa mềm ghi dữ liệu đo đạc bản đồ;

- Trường hợp sử dụng vốn ngân sách (bổ sung Văn bản thẩm định khảo sát thiết kế kỹ thuật - dự toán hạng mục đo đạc và bản đồ của cơ quan có thẩm quyền).

Thời hạn giải quyết Thời gian giải quyết: không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

Kết quả thực hiện

Kết qu thực hiện thủ tục hành chính: Bản đồ hiện trạng, Bản đồ địa chính phục vụ công tác Giải phóng mặt bằng có xác nhận của Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

Lệ phí

Lệ phí: không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ

Yêu cầu

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

Cơ sở pháp lý

Cơ sở pháp lý:


- Luật đất đai 2013.

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

- Thông tư số 63/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Thông tư 04/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/02/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính;

- Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT ngày 01/6/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND ngày 19/11/2010 của UBND Thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND Thành phố Hà Nội.

In bài viết Email bài viết