Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục: Đăng ký khai thác nước dưới đất

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện/xã.

2 Thủ tục: Xác nhận, xác nhận lại đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND các Quận, huyện, thị xã (hoặc UBND xã, phường, thị trấn nếu được ủy quyền).

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường các Quận, huyện, thị xã (hoặc UBND xã, phường, thị trấn nếu được ủy quyền).

3 Thủ tục: Đăng ký và xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND các Quận, huyện, thị xã (hoặc UBND xã, phường, thị trấn nếu được ủy quyền).

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường các Quận, huyện, thị xã (hoặc UBND xã, phường, thị trấn nếu được ủy quyền).

4 Thủ tục: Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện/xã.

5 Thủ tục: Đăng ký khai thác nước dưới đất

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện/xã.

6 Thủ tục 3: Thủ tục công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất.

Cơ quan thực hiện TTHC:

a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện;

b. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã, phòng Tài nguyên và Môi trường;

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thuế, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội.

7 Thủ tục 1: Thủ tục thu hồi đất thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

*. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

1) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

2) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

3) Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành.

8 Thủ tục 4: Thủ tục: Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

9 2. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân 2.1. Chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà chưa được cấp Giấy chứng nhận.

Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường;

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã, Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Ban Chỉ huy quân sự, Công an, Chi cục Thuế cấp huyện.

10 Thủ tục 2.2: Chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà đã được cấp Giấy chứng nhận.

*. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện;

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã, Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Ban Chỉ huy quân sự, Công an, Chi cục thuế cấp huyện.


Hiển thị 1 - 10 của 250 kết quả.
của 25