Tuổi trẻ Thanh Oai hào hứng tham gia ngày hội tuổi trẻ Thủ đô đồng hành cùng hàng Việt Nam năm 2017


Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm mục đích phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam và sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Từ khi triển khai đến nay, Cuộc vận động đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong cả nước. 

“HÀNH TRÌNH NHÂN ÁI” CỦA HUYỆN ĐOÀN - HỘI LHPN THANH OAI
HỘI TRẠI THANH NIÊN
HUYỆN ĐOÀN THANH OAI SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 7
HUYỆN ĐOÀN THANH OAI TỔ CHỨC SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN, HỘI VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
Xem tất cả