|  Đăng Nhập

Tin tức nổi bật

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Thanh Oai và công tác Văn thư lưu trữ

24/04/2013 12:00:00 SA
Tin trong huyện

Phòng GD&ĐT Thanh Oai xây dựng Kế hoạch số 155/KH-PGD&ĐT ngày 18 tháng 3 năm 2013 với nội dung tăng cường quản lý Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ đối với các đơn vị trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong toàn huyện với mục đích nâng cao nhận thức của người đứng đầu đơn vị, cán bộ, giáo viên, nhân viên các đơn vị trường học; theo dõi, quản lý về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ cũng như giá trị của tài liệu lưu trữ; tạo bước chuyển biến tích cực, đưa công tác văn thư, lưu trữ của các đơn vị trường học đi vào nề nếp

Thực hiện kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 15/01/2013 của UBND thành phố Hà Nội về công tác quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ năm 2013; thực hiện kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 28/02/2013 của UBND huyện Thanh Oai về kế hoạch công tác quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ năm 2013; ngày 18 tháng 3 năm 2013, phòng GD&ĐT Thanh Oai xây dựng Kế hoạch số 155/KH-PGD&ĐT ngày 18 tháng 3 năm 2013 với nội dung tăng cường quản lý Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ đối với các đơn vị trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong toàn huyện với mục đích nâng cao nhận thức của người đứng đầu đơn vị, cán bộ, giáo viên, nhân viên các đơn vị trường học; theo dõi, quản lý về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ cũng như giá trị của tài liệu lưu trữ; tạo bước chuyển biến tích cực, đưa công tác văn thư, lưu trữ của các đơn vị trường học đi vào nề nếp, thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo và thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị và công tác quản lý Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Nội dung kế hoạch tập trung vào những vấn đề cụ thể là:

 Tuyên truyền, phổ biến, cụ thể hoá các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ.

 - Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư.

 - Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư.

 - Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

 - Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

 - Phổ biến, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện luật Lưu trữ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2012.

 - Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 15/01/2013 của UBND thành phố Hà Nội về công tác văn thư, lưu trữ năm 2013.

Việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản được tổ chức tại đơn vị bằng việc quán triệt trong hội nghị và các đợt kiểm tra tại đơn vị và cấp phát tài liệu cho cán bộ, giáo viên, nhân viên biết và thực hiện. Thời gian hoàn thành trước ngày 25/4/2013.

Xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo, quản lý công tác văn thư, lưu trữ: Từng đơn vị có văn bản cụ thể hoá công tác quản lý văn thư, lưu trữ của đơn vị theo đúng quy định để các tổ, bộ phận và các cá nhân của đơn vị thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo quy định bao gồm như quy chế quản lý văn thư, lưu trữ; quy trình xử lý văn bản đi, đến, quy trình mở hồ sơ công việc.

Về nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ: thực hiện quy trình soạn thảo và ban hành các văn bản, các quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo đúng Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; quản lý hoạt động văn thư theo đúng Nghị định số 110/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư; quản lý văn bản đi đến theo đúng hướng dẫn tại công văn số 139/VTL TNN-TTTH ngày 14/3/2009 của cục văn thư, lưu trữ Nhà nước về việc hướng dẫn văn bản đi, văn bản đến; thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư, lưu trữ theo quy định; tiếp tục triển khai hoạt động thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, tiêu huỷ tài liệu hết giá trị theo quy định; các đơn vị tiến hành thống kê, bảo vệ, bảo quản tài liệu lưu trữ, trang bị đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện thiết yếu để bảo quản an toàn tài liệu, thường xuyên kiểm tra định kỳ hồ sơ tài liệu, áp dụng các biện pháp phòng chống nấm mốc, côn trùng làm hư hại tài liệu. Công tác tổ chức và đào tạo đội ngũ cán bộ văn thư, lưu trữ: các đơn vị trường học bố trí, sắp xếp cán bộ có nghiệp vụ làm công tác văn thư, lưu trữ để đảm bảo hoàn thành tốt công tác chuyên môn. Thực hiện chế độ tiền lương và chế độ phụ cấp độc hại cho cán bộ văn thư, lưu trữ theo quy định hiện hành. Về chế độ báo cáo: các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp theo quyết định số 13/2005/QĐ-BNV ngày 06/01/2005 của Bộ Nội vụ về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ.

Dự kiến trong năm học tới, phòng GD&ĐT Thanh Oai sẽ tăng cường kiểm tra các nhà trường về nội dung Cải cách thủ tục hành chính, trong đó có công tác văn thư lưu trữ trong các nhà trường nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm định trong các nhà trường./.

Nguyễn Thị Kim Tuyến - Phòng Giáo dục - Đào tạo

Quay lại | Lên đầu trang

LIÊN KẾT WEBSITES

 

BÁO ĐIỆN TỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Văn phòng HĐND - UBND

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Thanh Oai và công tác Văn thư lưu trữ

24/04/2013 12:00:00 SA
Tin trong huyện

Phòng GD&ĐT Thanh Oai xây dựng Kế hoạch số 155/KH-PGD&ĐT ngày 18 tháng 3 năm 2013 với nội dung tăng cường quản lý Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ đối với các đơn vị trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong toàn huyện với mục đích nâng cao nhận thức của người đứng đầu đơn vị, cán bộ, giáo viên, nhân viên các đơn vị trường học; theo dõi, quản lý về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ cũng như giá trị của tài liệu lưu trữ; tạo bước chuyển biến tích cực, đưa công tác văn thư, lưu trữ của các đơn vị trường học đi vào nề nếp

Thực hiện kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 15/01/2013 của UBND thành phố Hà Nội về công tác quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ năm 2013; thực hiện kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 28/02/2013 của UBND huyện Thanh Oai về kế hoạch công tác quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ năm 2013; ngày 18 tháng 3 năm 2013, phòng GD&ĐT Thanh Oai xây dựng Kế hoạch số 155/KH-PGD&ĐT ngày 18 tháng 3 năm 2013 với nội dung tăng cường quản lý Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ đối với các đơn vị trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong toàn huyện với mục đích nâng cao nhận thức của người đứng đầu đơn vị, cán bộ, giáo viên, nhân viên các đơn vị trường học; theo dõi, quản lý về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ cũng như giá trị của tài liệu lưu trữ; tạo bước chuyển biến tích cực, đưa công tác văn thư, lưu trữ của các đơn vị trường học đi vào nề nếp, thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo và thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị và công tác quản lý Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Nội dung kế hoạch tập trung vào những vấn đề cụ thể là:

 Tuyên truyền, phổ biến, cụ thể hoá các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ.

 - Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư.

 - Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư.

 - Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

 - Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

 - Phổ biến, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện luật Lưu trữ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2012.

 - Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 15/01/2013 của UBND thành phố Hà Nội về công tác văn thư, lưu trữ năm 2013.

Việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản được tổ chức tại đơn vị bằng việc quán triệt trong hội nghị và các đợt kiểm tra tại đơn vị và cấp phát tài liệu cho cán bộ, giáo viên, nhân viên biết và thực hiện. Thời gian hoàn thành trước ngày 25/4/2013.

Xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo, quản lý công tác văn thư, lưu trữ: Từng đơn vị có văn bản cụ thể hoá công tác quản lý văn thư, lưu trữ của đơn vị theo đúng quy định để các tổ, bộ phận và các cá nhân của đơn vị thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo quy định bao gồm như quy chế quản lý văn thư, lưu trữ; quy trình xử lý văn bản đi, đến, quy trình mở hồ sơ công việc.

Về nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ: thực hiện quy trình soạn thảo và ban hành các văn bản, các quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo đúng Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; quản lý hoạt động văn thư theo đúng Nghị định số 110/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư; quản lý văn bản đi đến theo đúng hướng dẫn tại công văn số 139/VTL TNN-TTTH ngày 14/3/2009 của cục văn thư, lưu trữ Nhà nước về việc hướng dẫn văn bản đi, văn bản đến; thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư, lưu trữ theo quy định; tiếp tục triển khai hoạt động thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, tiêu huỷ tài liệu hết giá trị theo quy định; các đơn vị tiến hành thống kê, bảo vệ, bảo quản tài liệu lưu trữ, trang bị đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện thiết yếu để bảo quản an toàn tài liệu, thường xuyên kiểm tra định kỳ hồ sơ tài liệu, áp dụng các biện pháp phòng chống nấm mốc, côn trùng làm hư hại tài liệu. Công tác tổ chức và đào tạo đội ngũ cán bộ văn thư, lưu trữ: các đơn vị trường học bố trí, sắp xếp cán bộ có nghiệp vụ làm công tác văn thư, lưu trữ để đảm bảo hoàn thành tốt công tác chuyên môn. Thực hiện chế độ tiền lương và chế độ phụ cấp độc hại cho cán bộ văn thư, lưu trữ theo quy định hiện hành. Về chế độ báo cáo: các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp theo quyết định số 13/2005/QĐ-BNV ngày 06/01/2005 của Bộ Nội vụ về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ.

Dự kiến trong năm học tới, phòng GD&ĐT Thanh Oai sẽ tăng cường kiểm tra các nhà trường về nội dung Cải cách thủ tục hành chính, trong đó có công tác văn thư lưu trữ trong các nhà trường nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm định trong các nhà trường./.

Nguyễn Thị Kim Tuyến - Phòng Giáo dục - Đào tạo

Quay lại | Lên đầu trang

Những khúc tình ca

Videos

Hệ thống CSDL

LỊCH LÀM VIỆC


 

 

 

Hệ thống CSDL