Giới thiệu chung

  • Giới thiệu về thanh oai

    Năm 1831, vua Minh Mạng lập tỉnh Hà Nội. Huyện Thanh Oai lúc đó thuộc phủ Ứng Hòa của tỉnh Hà Nội. Năm 1888, Pháp lập ra tỉnh Hà Đông và lúc đó huyện Thanh Oai thuộc tỉnh Hà Đông.

Xem tất cả

Tổ chức bộ máy

bản đồ hành chính

Bản đồ huyện